fbpx Skip to content

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
1. Verkoper: Charrise Ameel – palingvijver 12 – 8020 Ruddervoorde BTW nr. be0739.517.508 charrise.ameel@hotmail.com
2. Het herroepingsrecht:
De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. 
Wijze van terugneming en teruggave van het goed, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten: Terugsturen in goede staat is op kosten van de koper.

Formulier voor Herroeping (Dit formulier invullen indien u de overeenkomst wilt herroepen)
Charrise Ameel
Palingvijver 12
8020 Ruddervoorde
Charrise.ameel@hotmail.com
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
– Besteld op (*) / Ontvangen op (*) ……./……../ ………..
– Naam/namen consument(en) …………………………………………………………………
– Adres consument(en) …………………………………………………………………………….
Handtekening van consument(en) ………………………………………………………….
Datum: ……./……../ ………..
(*) doorhalen wat niet van toepassing is
De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien indien deze betrekking heeft op gepersonaliseerde aankopen of aankopen die volgens de specificaties van de klant gemaakt worden.
Hebt U een klacht over een aankoop maar wilt u geen rechtszaak aanspannen, dan kunt u proberen om via het Europees platform ( http://ec.europa.eu/odr/ ) voor de regeling voor onlinegeschillenbeslechting tot een oplossing te komen. Dit is enkel geldig voor aankopen via internet. Bij het beroep doen van http://ec.europa.eu/odr steeds ons mailadres nash.mode@hotmail.com. vermelden en bij het versturen van uw mail ons mailadres in CC plaatsen.
3. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijl rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag met een minimum van 25 euro.
4. De leveringskosten:Afhalingen kan enkel na afspraak. (Via mail)Leveringen vanaf €50 zijn gratis. De wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst: Klant kan kiezen voor betaling via webshop of bij afhaling.
6. Wijze van terugneming en teruggave van het goed, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten: Terugsturen in goede staat is op kosten van de koper
7. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
8. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d.

9. Garantie: krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Breekbare goederen zoals serviesgoed is na de goedkeuring van de levering deze wettelijke garantie niet van toepassing.
10. Belgisch recht is van toepassing op voorliggende overeenkomst.

Privacy policy: verwerking van persoonsgegevens
Deze pagina beschrijft het beleid dat op deze website van Nash! wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer evenals de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website.
Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
Bij de registratie op deze website en/of plaatsing van een bestelling, zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van de webshop. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren.
Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens
De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van N    ash! De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Nash! heeft afgesloten.
Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden.
Nash! behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.
Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens
U hebt het recht uw gegevens in te kijken en te verbeteren. Tevens hebt u het recht u kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketing.
Contactgegevens verwerker
Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website.
Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen.
Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.
Links naar andere websites
Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacy beleid van de betrokken website door.


Nash Beautybar